תוכנית עסקית

תוכנית עסקית

תוכנית עסקית מהווה מסמך המציג את מטרות העסק והתוצאות הצפויות מהפעילות העסקית, בהתבסס על מהלכים מתוארים בתוכנית האמורים לייצר את התוצאות, בהתייחס להנהלת וצוות העסק, ובהתחשב בהון והמימון הנדרשים לכך. התוכנית העסקית מציגה גם את העולם העסקי והמשפטי בו אמור העסק להתנהל והיא מותאמת למודל העסקי והאסטרטגי הרלוונטי ליזם ולעסק. במילים אחרות, בבואך לגייס אשראי או הון לעסק, או למכור את העסק, או לקבל החלטה בדבר היתכנות וכניסה למיזם חדש או לפיתוח העסק או כל החלטה מהותית אחרת, זהו המסמך הראשוני בקבלת ההחלטה.

התוכנית העסקית תכיל מספר מרכיבים מהותיים:

תוכנית עבודה. זוהי למעשה מתודולוגית הפעולות שלהערכת היזם יש לקיים במטרה להשיג את מטרות העסק. תוכנית העבודה מהווה כלי חשוב מאוד בהתוויית הפעולות שיבוצעו בעסק ומשמשת כמפה למנהלים. מדובר בתיאור פעולות לביצוע ולא בתוכנית כספית.
תקציב (ודוח רווח והפסד חזוי). זהו תרגום כספי של תוכנית העבודה ומהווה כלי משמעותי בבחינת התוצאות במהלך הפעילות השוטפת. נבהיר כי תהליך שיקום עסקים שביצענו כלל הכנת תוכנית עבודה שבועית, תקציב שבועי ובהמשך מדי שבוע נבחנה הפעילות בפועל מול התקציב. תיקון סטייה בבחינת תוצאות שבועיות אפקטיבי הרבה יותר. יובהר כי תקציב המיזם חייב להיות חיובי. במידה ובהמשך לתוכנית העסקית הופק תקציב המצביע על תוצאות שליליות, חובה להתחיל את התהליך של כתיבת תוכנית העבודה מחדש.
תזרים מזומנים. מהווה נגזרת של התקציב אך בהתייחס למועדי תשלום וגבייה ולא בהכרח לפי מועדי המכירה. תזרים המזומנים יציג לנו את סכומי ההשקעה הנדרשים וכן את מועדי ההשקעה הנדרשים לצורך קיום פעילות החברה. תזרים מזומנים טוב יאפשר לכם לשלוט בפעילות בהתאם להכנסת הכספים מהמשקיע ומשפרים מהותית את אמינות התוכנית העסקית
תיאור המוצר/השירות. כאן יש לתת ביטוי לכל היתרונות הרלוונטיים במיזם. במידה ואמורים לרשום הגנת פטנט יש לספק תיאור הבחינות שנעשו בכדי לבחון האם ניתן לרשום פטנט וכן במידה ומתחרים ינסו לעקוף את הפטנט, מה חוזק ההגנה. במידת האפשר לספק מידע גם על דרך הבדיקה שנעשתה ומה הביסוס לנתונים ולהערכות.
תיאור השוק והסביבה העסקית א) שחקנים בזירה. מה המוצרים המתחרים, מי המתחרים ומיקומם הגיאוגרפי, איך נחלק השוק בין השחקנים השונים, מה מקום העסק בשוק ועד כמה ניתן לראות את העסק כשחקן משמעותי. מידע זה חייב להיות מגובש בנתונים אובייקטיביים. המידע חייב להיות מפורט ומדויק.
תיאור השוק והסביבה העסקית ב) לקוחות. מה גודל השוק, לקוחות גדולים ומשמעותיים מחייבים תיאור ברור ומפורט, לקוחות מזדמנים מחייבים אסטרטגיית פעולה. מידע בדבר הלקוחות רצוי שיהיה מגובה גם בפניות ללקוחות ובהליכי הגישוש שנעשו. מיקום גיאוגרפי של הלקוחות.
תוכנית שיווקית. לרבות אספקטים של אסטרטגיות מכירה ושיווק, מה אסטרטגיית החדירה.

תוכנית עסקית

ניתוחי תוכנית עסקית יכילו התייחסויות למספר נושאים:

צפי החזר ההשקעה והתשואה למשקיע. זוהי השורה התחתונה של הדוח והיא הראשונה לקריאה.
כמו כן בתהליך הכנת התוכנית העסקית יש לתקן את תוכנית העבודה כך שהתקציב יהיה חיובי ומספק.
תזרים המזומנים יציג לנו את הגיוס המינימלי לתחילת הפעילות אך יש לבחון "גיוס על תנאי" דהיינו מה לעשות במקרה של גיוס חלקי.
במסגרת תיאור המוצר ככל שלא נמצא יתרונות יחסיים ניאלץ לשקול מחדש את הרצון להיכנס למיזם.

לפירמת דה-סבן חשבונאות ופיננסים התמחות לכתיבת תוכנית עסקית והתאמתה לצרכי המשקיעים ונותני האשראי, במקביל נסייע גם בהתאמת משקיעים מחוגנו לתוכנית שלכם.


  דילוג לתוכן