דוחות שנתיים

דוחות שנתיים- מדובר בדוחות הנדרשים לצרכים שונים ועל ידי גורמים שונים:

 

דוחות שנתיים:

• מנהלי העסק – לניהול נכון של העסק וקבלת החלטות מושכלות
רשות המיסים – לצרכי גביית מס וקביעת סכום המס
• בנקים וגופים פיננסיים – לצרכי קביעת סכום האשראי הרלוונטי וכתנאי למתן אשראי
• משקיעים – לבחינת תוצאות פעילות העסק וקביעת שווי העסק

 

הדוחות השנתיים מותאמים לישות המשפטית של העסק:

 

חברה בע"מ (חברה פרטית)
• עמותה, מלכ"ר וחברה לתועלת הציבור
• שותפות (רשומה או שאינה רשומה)
עצמאי (ושכיר במקרים מסוימים)
• חברה ציבורית (בורסאית)
• אגודה שיתופית וקואופרטיב
• משק חקלאי

דוחות שנתיים

 

 

שיטת המיסוי הישראלית הינה שיטה פרסונלית בהתייחס לישראלים (דהיינו חייבים במס על הכנסותיהם בכל מקום בעולם) משולבת בשיטה גיאוגרפית בהתייחס למי שאינו תושב ישראל (דהיינו חייבים במס על הכנסותיהם בישראל). בהתאם לכך נדרש כל תושב ישראל לדווח על הכנסותיו מכל מקור ובכל מקום בעולם.
בנוסף על "דוח על ההכנסות" המתייחס ליחיד, חלק מהגופים נדרשים להגיש גם מאזן המשקף את מצב הנכסים וההתחייבויות של העסק. בהתייחס ליחיד תושלם התמונה לרשות המיסים על ידי הצהרת הון.
חייבים בהגשת דוח על הכנסות: עצמאי, דירקטור בחברה או בעל מניות, שכיר בעל הכנסות מחו"ל והכנסות אחרות חוץ מהמשכורת (כגון דמי שכירות), שכיר בעל הכנסות שכר גבוהות (נכון לשנת 2015- 643,000 ₪) וכן מי שנדרש לכך ע"י פקיד שומה.

 

דוח רווח והפסד

 

יחיד בעל הכנסות מעסק (מוגדר עצמאי- עוסק מורשה או עוסק פטור לפי המחזור ופתיחת התיק) חייב לצרף לדוח השנתי דוח רווח והפסד (חשבונאי) המרכז את תוצאות פעילותו העסקית במהלך השנה וכן דוח רווח והפסד מתואם למס (חלק מההכנסות וההוצאות מקבלים התייחסות נפרדת מבחינת רשות המיסים)
דוח רווח והפסד חשבונאי מייצג את תוצאות הפעילות "בעיני הבנק" "ובעיני מנהלי העסק" בעוד שהדוח המתואם מייצג את תוצאות הפעילות "בעיני רשות המיסים" (בד"כ התוצאות לבנק מייצגות רווח נמוך מהתוצאות למס).

 

דוחות שנתיים

 

חשוב ביותר לבחון את סבירות דוח הרווח והפסד ביחס לעסקים דומים אחרים ובעיקר לבחון סבירותו בעיני רשות המיסים (קיימות סטטיסטיקות בהתאם לסוגי העסקים)
בכל סטייה מדוח סביר יש להיערך להסבר לקוראי הדוחות על הסיבות לשונות (לדוגמה עסק בעל יתרון מסחרי או עסק בהקמה או חס וחלילה עסק במשבר)

מאזן – מורכב מנכסי והתחייבויות העסק וכן יתרת ההון. המאזן מייצג יתרות ליום מסוים (ליום 31 בדצמבר בד"כ) בעוד שדוח רווח והפסד סוכם את סך הפעולות לתקופה (של שנה בד"כ)
מהמאזן נגזרו יחסים פיננסיים בהם עושים שימוש מעריכי עסקים ונותני אשראי וכן מעריכי סיכונים עסקיים. לדוגמה היחס השוטף מהווה את היחס בין נכסי העסק להתחייבויותיו. ברור שכשהנכסים עולים על ההתחייבויות מצביע הדבר על יציבות העסק.

 

בחברה קיימת הפרדת ישויות בין החברה לבעלים. כתוצאה קיימות יתרות לבעל החברה בספריה. יש לשים לב שרשות המיסים רואה ביתרות לחובת הבעלים כחלוקת דיבידנד ותובעת מס בגין כך (30%) מנגד זכאי בעל החברה להכנסות ריבית בגין יתרות לזכותו.

 

דוח על תזרים מזומנים – מהווה אחד ממרכיבי הדוח הכספי. בחברות מסוימות אין בדוח זה כדי לספק מידע נוסף מהותי לקוראי הדוח. הדוח על תזרים המזומנים נותן מענה נוסף לשאלת "איפה הכסף" המעסיקה מנהלי עסקים.

 

דוחות שנתיים

הבקרה שעוברים דוחות:

דוחות רבעונים מפורסמים על ידי חברות כשהם עדיין לא מבוקרים, כלומר, הדוחות לא עברו ביקורת של רואה חשבות. הסקירה מורכבת מבירורים, רובם עם אחראים לעניינים כספיים וחשבונאים ויישום נהלים של סקירה אנליטית. הדוחות השנתיים מבוקרים על ידי רואי חשבון.

 

מה כוללים הדוחות השנתיים?

דוחות כספיים שנתיים מורכבים מארבעה חלקים. הראשון נקרא המאזן, השני הוא דו"ח רווח והפסד, השלישי הוא דו"ח תזרים מזומנים, והרביעי הוא דו"ח שינויים בהון העצמי.

דו"ח הרווח וההפסד הוא דו"ח הסוקר את הפעילות של החברה במשך השנה ומפרט את ההוצאות וההכנסות של החברה ואת הרווח הנקי שלה – מה שנותר אחרי ניכוי ההוצאות שלה מההכנסות שלה.

דו"ח תזרים המזומנים מפרט את התנועה של המזומנים אל החברה והחוצה ממנה. היום מתייחסים אל הדו"ח הזה הרבה יותר ממה שהיו מתייחסים אליו מבעבר כי הוא מתאר באופן יותר מדויק את המצב של החברה, לעומת דו"ח הרווח וההפסד.

דו"ח שינויים בהון עצמי הוא דו"ח שמאפשר לשים לב לשינויים בהון של החברה, כתוצאה מהנפקה של מניות נוספות, מחלוקת דיבידנדים או מחלוקת מניות הטבה.

הדוחות האלה תמיד מוצגים ביחס לרבעון או לשנה הקודמת.

זקוקים למישהו שיעשה לכם סדר וארגון בדו"חות השנתיים? אתם מוזמנים לפנות לרואה חשבון מוסמך. צרו איתנו קשר לפגישת היכרות.

 


השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם:  דילוג לתוכן